Stanovy klubu

STANOVY SPOLKU MOTO GUZZI CLUB BOHEMIA Z.S.

§ 1 Název a sídlo
Název spolku: MOTO GUZZI CLUB BOHEMIA z.s. (dále jen spolek).
Spolek sídlí v obci Čakovičky.

§ 2 Účel spolku
Spolek je neziskovou organizací. Činnost spolku nezahrnuje jakékoliv angažování ve stranických, politických či náboženských činnostech. Má za účel:

 • plnit funkci národního MOTO GUZZI klubu/spolku;
 • chránit, podporovat, rozvíjet zájmy svých členů a vytvářet pro ně nové aktivity. Členové jsou majiteli motocyklů značky MOTO GUZZI ve všech modelech a kubaturách;
 • reprezentovat svoje členy doma i v zahraničí. Udržovat komunikaci mezi členy a ostatními kluby/spolky;
 • podporovat a organizovat společné zájmové a volno časové akce;
 • zajišťovat účast svých členů na srazových, sportovních a turistických akcích doma i vzahraničí;
 • šířit a podporovat dobré jméno spolku.

§ 3 Nástroje k dosažení účelu tohoto spolku
Spolek vykonává činnost tak, aby bylo dosahováno účelu tohoto spolku. To zahrnuje zejména:

 • vedení evidence svých členů;
 • vydávání a obnovování členských průkazů;
 • vedení spolkového kalendáře akcí spolku;
 • komunikace s ostatními domácími a zahraničními kluby/spolky;
 • vyhledávání nových partnerů a sponzorů spolku;
 • zajišťování dobročinnosti jménem spolku.

§ 4 Zdroje příjmů
Zdroji příjmů spolku jsou:

 • členské poplatky;
 • dary;
 • příjmy z akcí;
 • příjmy zpříležitostného prodeje produktů souvisejících s činností spolku;
 • granty;
 • jiné obdobné příjmy, jsou-li vsouladu s §217 občanského zákoníku.

Zisk z výše uvedených zdrojů příjmů může být použit pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

§ 5 Logo spolku
Znak spolku je tvořen tmavě červeným zlatě rámovaným oválem, ve kterém je stylizovaný zlatý letící orel s roztaženými křídly pod kterým je nápis MOTO GUZZI v jeho typickém fontu. Pod nápisem MOTO GUZZI je název CLUB BOHEMIA zleva sousedící s italskou národní vlajkou a zprava českou národní vlajkou.

§ 6 Členství ve spolku
Členem spolku se lze stát stažením, vyplněním a odesláním přihlášky z webových stránek spolku, uhrazením členského příspěvku a dodržením podmínek pro získání členství rovněž uvedených na oficiálních webových stránkách spolku: mgcb.cz resp. motoguzziclubbohemia.cz.

Členem spolku mohou být pouze fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku.

O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě přihlášky výbor spolku.

Členství vzniká dnem přijetí za člena.

Čestným členem se může stát fyzická osoba, která byla členem spolku po dobu alespoň pěti let a není schopna užívat motocykl ze zdravotních důvodů. Čestný člen nemusí být vlastníkem motocyklu značky Moto Guzzi. Čestné členství uděluje výbor spolku. Čestný člen je osvobozen od placení členských příspěvků.

§ 7 Povinnosti a práva členů
Práva a povinnosti členů spolku jsou:

 • dodržovat stanovy spolku, respektovat usnesení orgánů a podporovat zájmy spolku i jeho členy podle svých schopností;
 • zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo vést k poškození dobrého jména a účelu spolku;
 • platit včas ke stanovenému datu příslušné členské příspěvky a hlásit změny ve svých osobních údajích;
 • každý řádný člen má právo hlasovat na valné hromadě, volit a být volen do orgánů spolku, přičemž každý řádný člen má jeden hlas;
 • člen, který je v prodlení s platbou členského příspěvku ztrácí svůj hlas a možnost být volen do orgánů spolku;
 • každý člen má právo být zastoupen na valné hromadě jiným členem spolku na základě plné moci;
 • všichni členové mají právo předkládat orgánům spolku návrhy buď osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na valné hromadě;
 • volební právo se vztahuje na všechny platné členy v daném kalendářním roce, kteří mají uhrazené členské příspěvky;
 • nejzazší datum pro uhrazení členského příspěvku pro daný kalendářní rok je termín valné hromady. Platit příspěvek v hotovosti v den konání valné hromady před hlasováním valné hromady je dovoleno.

§ 8 Zánik členství
Členství zaniká:

 • zánikem spolku;
 • dobrovolným vystoupením člena písemně oznámeným výboru spolku. Členský příspěvek je nevratný;
 • vyloučením člena z důvodu hrubého porušení nebo opakovaného méně závažného porušování povinností člena vyplývající z členství;
 • úmrtím člena;
 • zrušením členství z důvodu neuhrazení členského poplatku do jednoho měsíce od termínu konání valné hromady. O zrušení členství rozhoduje výbor spolku.

§ 9 Orgány spolku

 • výbor;
 • valná hromada.

§ 10 Výbor

§ 10.1. Organizace výboru a jednání za spolek
Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku.

Výbor je pětičlenný a skládá se z prezidenta, viceprezidenta a tří členů. Člen výboru může být pouze člen spolku.

O zvolení členů výboru rozhoduje valná hromada.

O zvolení prezidenta, víceprezidenta a pokladníka rozhoduje zvolený výbor.

Za spolek jedná navenek samostatně prezident nebo viceprezident, s výjimkou právních jednání, jejichž předmět plnění je roven nebo vyšší než 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých), kdy jednají vždy tři členové výboru, z nichž jeden musí být prezident nebo viceprezident.

Funkční období členů výboru jsou tři roky.

Zvolení členové výboru mohou ze své funkce kdykoliv odstoupit písemným oznámením doručeným výboru. Odstoupení člena výboru je účinné ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení.

§ 10.2. Působnost výboru
Výbor je oprávněn a povinen:

 • svolávat a organizovat jednání valné hromady;
 • rozhodovat o přijetí členů a čestných členů spolku;
 • rozhodovat o vyloučení členů a čestných členů ze spolku nebo o zrušení jejich členství;
 • vypracovat výroční zprávu k datu konání valné hromady;
 • spravovat majetek spolku, připravovat rozpočet a zajišťovat vedení účetnictví spolku;
 • vést spolkový rejstřík;
 • rozhodovat o dalších záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami svěřeny do působnosti jiného orgánu spolku.

Výbor přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Výbor je usnášení schopný, pokud všichni členové byli řádně pozváni na zasedání a přítomni jsou alespoň tři členové výboru, z nichž jedním z nich musí být buď prezident nebo viceprezident. V případě nepřítomnosti prezidenta vede jednání viceprezident. V takovém případě při rovnosti hlasů rozhoduje hlas viceprezidenta.

§ 10.3 Prezident spolku
Prezident spolku odpovídá za vyhotovení zápisů z jednání valné hromady. Reprezentuje spolek při jednání s médii. Odpovídá za veřejná prohlášení spolku a publikační činnost spolku.

§ 10.4. Viceprezident a členové výboru
Členové výboru spolku jsou prezidentovi nápomocni ve všech záležitostech chodu a povinností spolku. S prezidentem úzce spolupracují. Viceprezident prezidenta zastupuje v případě jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti prezidenta vykonávat svou funkci. Členové výboru zabezpečují úkoly nutné pro chod spolku, které jim průběžně přidělí výbor.

§ 10.5. Pokladník
Pokladník odpovídá za evidenci výběru členských příspěvků a spolu s prezidentem za řádné hospodaření s penězi spolku. Pokladník nemůže být současně i prezidentem spolku.

§ 11 Valná hromada

§ 11.1. Povinnosti a pravidla
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada se koná jednou ročně a pozvánka k účasti na ní musí být nejméně 30 dnů předem viditelně zveřejněna na webových stránkách spolku mgcb.cz. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat datum, čas a místo konání a program jednání.

§ 11.2. Působnost valné hromady
Valné hromadě je vyhrazeno:

 • volba a odvolání členů výboru;
 • určování hlavního zaměření činnosti spolku a rozhodování o hospodaření spolku;
 • stanovení výše členského poplatku;
 • udělení a odebrání čestného členství;
 • změna stanov;
 • zrušení spolku;
 • rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon či tyto stanovy nebo které si valná hromada k rozhodování vyhradí.

§ 11.3. Usnášeníschopnost valné hromady
Valná hromada je způsobilá se usnášet, pokud je přítomná alespoň 1/5 všech členů s platným hlasovacím právem. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů, neurčí-li zákon či tyto stanovy jinak.

§ 12 Ostatní
Slova použitá v těchto stanovách vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak.

Spolek má právo v souladu s účelem své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a stížnostmi.

Podle usnesení valné hromady konané v Praze dne 20.2.2016
Upraveno valnou hromadou konanou v Praze dne 20.2.2016